S H I N K E N D O


AboutChef-Instruktor von Shinkendo-Deutschland:
Josef Sturm Hanshi
direkter Schüler von Kaiso Toshishiro Obata seit 1997
SHINKENDO / Hanshi ISF
TOYAMA-RYU / 4.Dan ISF
AIKIJUTSU / Renshi ISF

Koordinator Shinkendo-Deutschland:
Peter Felber Sensei
SHINKENDO / Chuden Renshi ISF/SSF
TOYAMA-RYU / 2.Dan ISF/SSF
GOSHIN-JITSU / 7.Dan
JIU-JITSU / 3.DanTechnischer Direktor Shinkendo-Deutschland:
Maximilian Kratt SenseiSHINKENDO / Renshi ISF/SSF